ประชาสัมพันธ์มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ปรับปรุงล่าสุด 1 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ มาตรฐานและแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

ด้วยพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 และจะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบิกษา เป็นต้นไป  เพื่อให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติและการเตรียมความพร้อมของหน่วยงานของรัฐ และแผนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ และสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรฐานแนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ตามไฟล์ที่แนบมานี้

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210