แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2566-2570

ปรับปรุงล่าสุด 1 กุมภาพันธ์ 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210