ประกาศการสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษพนักงานในสังกัด 2565

เผยแพร่เมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2565


 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 
 เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ 
 ประจำปีงบประมาณ 2565 

 


องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ
โทรศัพท์ : 045-659210 แฟกซ์ : 045-659210