นายกรีฑา เครือคุณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

โทร 086-245-5227

กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วม

วันที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายคำภา สร้อยรอด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ลงมือปฏิบัติการทำความสะอาดหน่วยงานตามแนวทาง Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบสำนักงานที่มีใบไม้ต่างๆ ร่วงตามพื้น เพื่อให้เกิดความสวยงาม จึงได้ช่วยกันเก็บใบไม้แห้งอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อให้พื้นที่ดูโล่งสบายตาเพื่อพร้อมเป็นสถานที่ราชการเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและเพื่อความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงาน โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนในการทำความสะอาดสถานที่ราชการในครั้งนี้
Big Cleaning Day เดือนกันยายน 2566
"อบต.โนนค้อ ลงพื้นที่เก็บขยะอันตรายทุกหมู่บ้าน ยังพบขยะทั่วไปปะปน หวังสร้างการรับรู้คัดแยกขยะที่ต้นทางอย่างถูกต้อง" วันที่ 30 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ลงพื้นดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายในชุมชนตำบลโนนค้อ ณ จุดรวบรวมขยะอันตราย 20 หมู่บ้าน โดยนางสาวรัชนีกร สุขเจริญ นักจัดการงานทั่วไป ผู้รับผิดชอบดำเนินการงานขยะและสิ่งแวดล้อม ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ลงพื้นที่ออกเก็บขยะอันตรายตามหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลโนนค้อทั้ง 20 หมู่บ้าน เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่สำหรับการคัดแยกขยะอันตราย เพื่อนำไปสู่กระบวนการกำจัดที่ถูกต้องได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งได้มีการตั้งจุดรวบรวมขยะอันตรายของแต่ละหมู่บ้าน และจะออกจัดเก็บทุกวันพุธสุดท้ายของเดือน ขยะอันตราย อาทิ กลุ่มประเภทแบตเตอร์รี่/ถ่านไฟฉาย กลุ่มประเภทหลอดไฟ กลุ่มประเภทภาชนะบรรจุสารเคมี และกลุ่มประเภทอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เป็นต้น ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ขอเน้นย้ำให้พี่น้องประชาชนตำบลโนนค้อทุกหมู่บ้าน ให้แยกขยะอันตรายและนำไปทิ้งยังจุดรวมขยะอันตรายที่หน่วยงานจัดเตรียมไว้ให้ ส่วนการลงพื้นที่ยังพบขยะทั่วไปถูกทิ้งปะปนในถังขยะอันตรายอยู่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทุกครัวเรือน ทิ้งขยะให้ถูกประเภท คัดแยก “ขยะอันตราย” หรือ “ขยะพิษ” ออกจากขยะอื่นๆ ระวังไม่ให้ขยะอันตรายแตกหักหรือสารเคมีที่บรรจุอยู่ออกสู่ภายนอก ส่วนขยะมูลฝอยทั่วไป และขยะอินทรีย์พี่น้องขอความกรุณาประชาชนทุกท่านอย่านำมาทิ้งในถังขยะอันตราย โดยขยะทั่วไปสามารถกำจัดได้ตัวเองเป็นการลดปริมาณขยะในชุมชนได้อีกทาง สำหรับประชาชนท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือต้องการแสดงความคิดเห็น สามารถแจ้งข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็น ทางโทรศัพท์หมายเลข 045-659210 ในวันเวลาราชการ หรือทางเว็บไซต์ www.nonkho.go.th
การจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือนสิงหาคม 2566
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จัดโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคไข้เด็งกี่ (Dengue) ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เป็นประธานจัดกิจกรรมโครงการ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงการป้องกันโรคดังกล่าว โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลโนนคูณมาให้ความรู้ ได้รับความสนใจจากผู้นำชุมชน ประชาชนในพื้นที่ตำบลโนนค้อในการเข้าร่วมรับฟังความรู้ในครั้งนี้
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาด โรคไข้เด็งกี่ (Dengue)
วันที่ 15 สิงหาคม2566 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ นายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ และคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 ซึ่งมีนายรัตนา ขันชัย ประธานสภาผู้ดำเนินการประชุมสภาในครั้งนี้ เพื่อพิจารณา ร่างข้อบัญญัติงบประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ วาระที่ 3 ขั้นเห็นชอบ ตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปีงบประมาณ2566 ครั้งที่ 2
วันที่ 10 สิงหาคม 2566 งานสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ จัดประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลโนนค้อ โดยมีนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ เป็นประธานอนุกรรมการในครั้งนี้
ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลโนนค้อ
วันที่ 09 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day เดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้นำพนักงานส่วนตำบลทุกท่าน ลงมือปฏิบัติการทำความสะอาดหน่วยงานตามแนวทาง Big Cleaning Day บริเวณโดยรอบสำนักงานที่มีใบไม้ต่างๆ ร่วงตามพื้น เพื่อให้เกิดความสวยงาม จึงได้ช่วยกันเก็บใบไม้แห้งอย่างเป็นสัดส่วนเพื่อให้พื้นที่ดูโล่งสบายตาเพื่อพร้อมเป็นสถานที่ราชการเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชนและเพื่อความสะอาดเรียบร้อยของสำนักงาน โดยได้รับความร่วมมือจากพนักงานทุกคนในการทำความสะอาดสถานที่ราชการในครั้งนี้
Big Cleaning Day เดือนสิงหาคม 2566
เมื่อวันที่ 09 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดการประชุมคณะโครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน จังหวัดศรีสะเกษ การประชุมส่วนราชการเพื่อจัดทำ/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการรับรองภัยคุกคามด้านความมั่นคงระดับตำบล ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อร่วมวิเคราะห์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงในพื้นที่ และร่วมจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามต่อความมั่นคงดังกล่าว ณ ห้องประชุมองค์กรบริหารส่วนตำบลโนนค้อ โดยมี นายกรีฑา เครือคุนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลโนนค้อ เข้าร่วมรับฟังการประชุมในครั้งนี้
ประชุมโครงการกำกับติดตามและประเมินผล โดย กอ.รมน.
วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 นำโดย นายคำภา สร้อยรอด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ นายอำพล บัวหอม ปลัดอบต.โนนค้อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลโนนค้อ ดำเนิน โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร ณ โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ สังกัด อบต.โนนค้อ สมุนไพรที่ปลูก ประกอบด้วย มะเขือเปราะ ผักกวางตุ้ง กะหล่ำปลี ผักกาดเขียว ผักกาดหอม ผักกาดขาว กะหล่ำดอก ผักชีหอม หอมแบ่ง ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักชีลาว หอมแดง แมงลัก มะละกอ ขิง มะนาว ข่า เพื่อเป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ เรื่องพืชพรรณสมุนไพรไทย รู้จักนำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์ และอนุรักษ์พืชสมุนไพร ให้กับประชาชนและเยาวชน
โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
เวลา 07.30 น. วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดยมีนายโกวิท แก้วสุขอยู่เจริญ นายอำเภอโนนคูณ เป็นประธานในพิธี องค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ โดยนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ นำสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ข้าราชการ ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด พนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อเข้าร่วมในพิธี หลังเสร็จสิ้นพิธีในช่วงเช้า เวลา 17.30 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอโนนคูณ นายโกวิท แก้วสุขอยู่เจริญ นายอำเภอโนนคูณ นำหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน ผู้บริหารท้องถิ่นทั้ง 5 ตำบล หน่วยรัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ร่วมถวายวางพานพุ่มดอกไม้ กล่าวถวายราชสดุดีและถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.10