นายกรีฑา เครือคุณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ

โทร 086-245-5227

กิจกรรมที่ชุมชนมีส่วนร่วม

ด้วยอำเภอโนนคูณกำหนดจัดกิจกรรมถวายควมรักและความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณด้านหน้าที่ว่าการอำเภอโนนคูณ โดยมีนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล นำโดย นางสาวภัทร์ธีนันท์ รัตนพันธ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.โนนค้อ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนค้อ เข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมถวายควมรักและความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ นายประเสริฐ ปาโต นายอำเภอโนนคูณ พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อำเภอโนนคูณ ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานการขับเคลื่อนวาระจังหวัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและพบปะคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อรับทราบแนวนโยบาย ทิศทางการพัฒนา รวมทั้งแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ของรัฐบาล กระทรวง ทบวงกรม และการขับเคลื่อนวาระจังหวัดศรีสะเกษ รวมทั้งเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ขององค์บริหารส่วนตำบลโนนค้อ โดยมี นายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ ทั้ง 20 หมู่บ้าน พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล นำโดย นางสาวภัทร์ธีนันท์ รัตนพันธ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.โนนค้อ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนค้อ และได้เชิญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 3 ศูนย์ ให้การต้อนรับและร่วมรับมอบนโยบายจากท่านนายอำเภอโนนคูณ
นายอำเภอโนนคูณ ตรวจเยี่ยม 16 ก.พ.67
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ นายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ คณะผู้บริหาร นายรัตนา ขันชัย ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติฯ และ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ฯ นำโดย นางสาวภัทร์ธีนันท์ รัตนพันธ์ รองปลัด อบต. รักษาราชการแทนปลัด อบต.โนนค้อ หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เข้าร่วมการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปีงบประมาณ 2567 ซึ่งมีนายรัตนา ขันชัย ประธานสภาผู้ดำเนินการประชุมสภาในครั้งนี้ เพื่อกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 และกำหนดวันเริ่มประชุม สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2568 ตลอดจนปรึกษาหารือข้อราชการอื่นๆ
ประชุมสภาสมัยแรก ประจำปี 2567
โครงการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ศูนย์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต. ประจำปีงบประมาณ 2567 ครั้งที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันพุธ ที่ 31 มกราคม 2567 โดยมีนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ คณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ พร้อมด้วย พนักงานส่วนตำบล นำโดย นางสาวภัทร์ธีนันท์ รัตนพันธ์ รองปลัด อบต. รัหษาราชการแทนปลัด อบต.โนนค้อ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลโนนค้อ ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทั้ง 3 ศูนย์ เพื่อให้เด็กมีการพัฒนาทั้งด้านร่างกายทั้งด้านร่างกาย ด้านอารมณ์-จิตใจ ด้านสังคม และด้านสติปัญญา เปิดโอกาสให้เด็กได้กล้าแสดงออก และส่งเสริมการทำกิจรรมร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมให้เด็กมีระเบียบ วินัย ปลูกฝังการเล่นกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมความสามัคคี ความอดทน และส่งเสริมความสามัคคี ความอดทน และปฏิบัติตนตามข้อตกลงได้ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ผู้รับผิดชอบโครงการ
กีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ นำโดยนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ พนักงานส่วนตำบล นำโดย นางสาวภัทร์ธีนันท์ รัตนพันธ์ รองปลัด อบต. รัหษาราชการแทนปลัด อบต.โนนค้อ ได้จัดให้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อแจ้งข้อราชการให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทราบ และถือปฏิบัติ
ประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567
วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. งานนิติกร โดยนางสาวรวินท์นิภา วงศ์ถิระโชติ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบาย No Gift Policy ของนายกรีฑา เครือคุณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ที่ได้ลงนามมอบนโยบายเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวทางของนโยบาย No Gift Policy โดยบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อทุกคน จะต้องไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด ทั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ ขณะปฏิบัติหน้าที่ และหลังปฏิบัติหน้าที่ ในทุกช่วงเวลาและช่วงเทศกาลสำคัญ
ประชาสัมพันธ์นโยบาย No Gift Policy
วันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 09.30 น. งานนิติกร โดยนางสาวรวินท์นิภา วงศ์ถิระโชติ หัวหน้าสำนักปลัด ผู้รับผิดชอบดำเนินงาน ได้ประชาสัมพันธ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ในส่วนแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ได้แก่ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนค้อ ให้รับทราบถึงแนวทางการทำแบบประเมินในส่วนของบุคลากรภายในองค์กร ทั้งนี้บุคลากรภายนในให้ความร่วมมืออย่างดีในการทำแบบประเมินดังกล่าว
ประชาสัมพันธ์ การประเมินระบบ ITA ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT